Заява про визначення обсягу СЕО детального плану території

 

земельноїділянкизагальноюплощею 0,2500 га, щорозташована за адресою: с. Тетянівка, вул. Садова. 144-А, Маяківської сільської ради, Слов’янського району, Донецької області

1.ЗАМОВНИК:Маяківська сільська рада Слов’янського району Донецької області

ВИД ТА ОСНОВНІ ЦІЛІ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ

Детальний план території (ДПТ) – містобудівнадокументація,  щовизначаєпланувальнуорганізацію та розвитоктериторії.  Детальний план території за межами населенихпунктіврозробляєтьсявідповідно до схемиплануваннятериторії (частинитериторії) району і/абообласті з урахуваннямдержавних і регіональнихінтересів. Відповідно до пункту 3 частинипершоїстатті 1 Закону України «Про стратегічнуекологічнуоцінку», детальний план території є документом державного плануванняякийрозробляються та/абопідлягаєзатвердженню органом державноївлади, органом місцевогосамоврядування. Детальний план територіївиконано на підставі та з урахуванням таких документів державного планування:

Рішення Маяківської сільської ради Слов’янського району Донецької області № 7/34-450/4 «Про надання дозволу гр.. НеваровійЕльміріАлісівні на розробку детального плану території земельної ділянки, що розташована за адресою: с. Тетянівка, вул. Садова, 144-А.

На замовлення Маяківської сільської ради  розроблений детальний план території  земельної ділянки загальною площею 0,2500 га, що розташована за адресою: с. Тетянівка, вул. Садова, 144-А, Маяківської сільської ради, Слов’янського району, Донецької області.

Детальний план територіїрозроблено з метою визначенняфункціональногопризначення та параметрівзабудовиземельнихділянок. Визначеннявсіхпланувальнихобмеженьвикористаннятериторіїзгіднодержавнимибудівельними та санітарно-гігієнічними нормами. Обґрунтування потреб формуванняновихземельнихділянок та визначенняїхцільовогопризначення, зображенняіснуючихземельнихділянок та їхфункціональноговикористання з метою розміщеннякафе з готельними номерами.         

ТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИЗНАЧАЄ УМОВИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ АБО ОБ’ЄКТІВ, ЩОДО ЯКИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РОЗМІРУ, ПОТУЖНОСТІ АБО РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ);

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Такапланованадіяльністьпідлягаєоцінцівпливу на довкілля до прийняттярішення про провадженняпланованоїдіяльності.Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінкувпливу на довкілля» зазначенівидипланованоїдіяльності до переліку не входять.

Тобтоствореннявищевказанихоб`єктівземельноїділянки є такими, щоне підлягаютьпроцедурі ОВД відповідно до Закону України «Про оцінкувпливу на довкілля».

4.   ЙМОВІРНІ НАСЛІДКИ:

а) для довкілля:

В ходіздійснення СЕО мають бути оціненіймовірнінаслідкиреалізаціїДПТ зокрема, мають бути оціненінаслідки для таких компонентівдовкілля:

вплив на геологічнесередовище (ґрунти), земельніресурси(у тому числівилученняземельнихділянок), водніресурси, атмосфернеповітря, опосередковано стан фауни, флори,

кліматичніфактори.

 у тому числі для здоров’янаселення;

У межах проектованоїтериторіївідсутніоб'єкти, що негативно впливають на навколишнєсередовище, умовижиття та здоров'я людей.

б) для територій з природоохоронним статусом;

На ділянціпроектуваннявідсутнітериторії з природо-охоронним статусом.

в) транскордоннінаслідки для довкілля, у тому числі для здоров’янаселення;

Запропоноване ДПТміститьдані, щодомісцярозташуванняоб’єктубудівництва, з якихвипливаєвідсутністьтранскордоннихнаслідків для довкілля, у тому числі для здоров’янаселення.

ВИПРАВДАНІ АЛЬТЕРНАТИВИ, ЯКІ НЕОБХІДНО РОЗГЛЯНУТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЯКЩО ДОКУМЕНТ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ НЕ БУДЕ ЗАТВЕРДЖЕНО:

Альтернатива «Нульовийсценарій» - тобтоопис, прогнозування та оцінкаситуації у випадкунезатвердженнязазначеного документа державного планування;

Оцінкаефективностівказанихальтернативнихваріантів буде відображена у Звіті про стратегічнуекологічнуоцінку.

ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПРОВЕСТИ, МЕТОДИ І КРИТЕРІЇ, ЩО ВИКОРИСТОВУВАТИМУТЬСЯ ПІД ЧАС СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ;

Основною метою прогнозу є оцінкаможливоїреакціїнавколишнього природного середовища на прямийчиопосередкованийвпливлюдини, вирішення задач раціональногоприродокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища. При виконанні ДПТ розділу «Охоронанавколишнього природного середовищапередбачаєтьсязапровадитиметодиекспертнихоцінок, проектіваналогівякі з певними поправками можна перенести на данийпроцес, дляякогопотрібнозробити прогноз, статистичний метод, Дляздійсненнястратегічноїекологічноїоцінкибудутьвикористовуватисьвищевказаніметоди, зокрема буде здійснено:

збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту Програми з точки зору екологічної ситуації;

проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;

проведення оцінки впливу на складові довкілля та на стан здоров’я населення;

ЗАХОДИ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ, ЗМЕНШЕННЯ ТА ПОМ’ЯКШЕННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВИКОНАННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ;

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів. 

Законом встановлено, щовикористанняприроднихресурсівгромадянами, підприємствами, установами та організаціямиздійснюється з додержаннямобов’язковихекологічнихвимог:

а) раціонального і економноговикористанняприроднихресурсів на основі широкого застосуванняновітніхтехнологій;

б) здійсненнязаходівщодозапобіганняпсуванню, забрудненню, виснаженнюприроднихресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійсненнязаходівщодовідтвореннявідновлюванихприроднихресурсів;

г) застосуваннябіологічних, хімічних та іншихметодівполіпшенняякостіприроднихресурсів, якізабезпечуютьохоронунавколишнього природного середовища і безпекуздоров’янаселення;

д) збереженнятериторій та об’єктів природно-заповідного фонду, а такожіншихтериторій, щопідлягаютьособливійохороні;

е) здійсненнягосподарської та іншоїдіяльності без порушенняекологічних прав іншихосіб.

При розробці ДПТ передбачаєтьсявпровадженнязаходівспрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усуненнязначного негативного впливу на об'єктитваринногосвітуПід час провадженняпланованоїдіяльності, у відповідності до вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про твариннийсвіт», а саме:

запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;

недоторканість ділянок, що становлять особливу цінність для збереження тваринного світу;

розроблення і здійснення заходів, які будуть забезпечувати збереження шляхів міграції тварин.

При розробці ДПТ передбачається впровадження заходів спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки;

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ЗВІТУ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ;

У відповідності до Розділу VI п.4 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» розділ «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку. Розділ буде виконано у відповідності до вимогЗакону України «Про стратегічнуекологічнуоцінку».

Пропонуєтьсятака структура розділу «Охоронанавколишнього природного середовища»:

1) зміст та основніцілі документа державного планування, йогозв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числіздоров’янаселення, та прогнознізміницього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративнимиданими, статистичноюінформацією);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльностінаселення та стану йогоздоров’я на територіях, якіймовірнозазнаютьвпливу (за адміністративнимиданими, статистичноюінформацією);

4) заходи, щопередбачаєтьсявжити для запобігання, зменшення та пом’якшеннянегативнихнаслідківвиконання документа державного планування;

5) обґрунтуваннявиборувиправданих альтернатив, щорозглядалися, опис способу, в якийздійснюваласястратегічнаекологічнаоцінка, у тому числі будь-якіускладнення (недостатністьінформації та технічнихзасобівпід час здійсненнятакоїоцінки);

6) заходи, передбачені для здійсненнямоніторингунаслідківвиконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’янаселення;

7) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6цієїчастини, розраховане на широкуаудиторію.

9.     ОРГАН, ДО ЯКОГО ПОДАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ, ТА СТРОКИ ЇХ ПОДАННЯ.

Пропозиції та зауваження подаються протягом 15 (п’ятнадцяти) днів з дня оприлюднення до Маяківської сільської ради, за адресою: Донецька обл., Слов’янський р-н, с. Маяки, вул. Гагаріна, буд. 1, тел. (026262) 62-17-56 E-mail:  mayaki.sovet@ukr.net, код ЄДРПОУ 04342921.